Trang 1

Trình Gieo Quẻ Dịch


sao Phúc Đức sao thÁi dƯƠng mạng Ý nghĩa sao thiên lương tiết tiểu hàn Than so hoc tiểu sao hóa kỵ Mậu Tý và phòng sách đẹp Tuổi Mùi hội đổ giàn La so tu vi Sao tham lang cung menh Tuôi tý mệnh đặt Duyên rước đèn ông sao chim trực giác giï ½ quầy dụng thần Kinh rùi Ä i van chu tri Cúng bã æ ghen sao cứu tinh trong tử vi lỗi Sao Văn Khúc Đặc Bình tu vi thang giật mắt trái tốt Ä Ã nh lời lâm thi Gi Nhiên thất vọng quẠbà o tuổi hơi