XEM TỬ VI HẠN VẬN TỐT XẤU NĂM QU TỴ 2013 - 2014


T
Gip T (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương Nam
Canh T (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương Nữ
Canh T (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương Nam
Bnh T (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương Nam
Bnh T (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương Nữ
Gip T (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương Nữ
Mậu T (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương Nam
Mậu T (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương Nữ
Nhm T (15.02.1972 - 02.02.1973 ) - Dương Nam
Nhm T (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương Nữ
 
Sửu
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - m Nam
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - m Nữ
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - m Nam
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - m Nữ
Qu Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - m Nam
Qu Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - m Nữ
Tn Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - m Nam
Tn Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - m Nữ
 
Dần
Bnh Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nam
Bnh Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nữ
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Duong Nam
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nữ
Gip Dần (23.01.1974 - 10.02.1975 )- Dương Nam
Gip Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nữ
Nhm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nam
Nhm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nữ
 
Mo
Ất Mo (11.02.1975 - 30.01.1976) - m Nam
Ất Mo (11.02.1975 - 30.01.1976) - m Nữ
Đinh Mo (29.01.1987 - 16.02.1988) - m Nam
Đinh Mo (29.01.1987 - 16.02.1988) - m Nữ
Qu Mo (25.01.1963 - 12.02.1964) - m Nam
Qu Mo (25.01.1963 - 12.02.1964) - m Nữ
Tn Mo (06.02.1951 - 26.01.1952) - m Nam
Tn Mo (06.02.1951 - 26.01.1952) - m Nữ
 
Thn
Bnh Thn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương Nam
Bnh Thn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương Nữ
Gip Thn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương Nam
Gip Thn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương Nữ
Mậu Thn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương Nam
Mậu Thn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương Nữ
Nhm Thn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương Nam
Nhm Thn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương Nữ
 
Tỵ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - m Nam
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương Nữ
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - m Nam
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - m Nữ
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - m Nam
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - m Nữ
Qu Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - m Nam
Qu Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - m Nữ
 
Ngọ
Bnh Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nam
Bnh Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nữ
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nam
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nữ
Gip Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nam
Gip Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nữ
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nam
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nữ
 
Mi
Ất Mi (24.01.1955.-.11.02.1956) - m Nam
Ất Mi (21.01.1955 - 11.02.1956) - m Nữ
Đinh Mi (09.02.1967 - 29.01.1968) - m Nam
Đinh Mi (09.02.1967 - 29.01.1968) - m Nữ
Kỷ Mi (28.01.1979 - 15.02.1980) - m Nam
Kỷ Mi (28.01.1979 - 15.02 1980) - m Nữ
Qu Mi (04.02.1943 - 24.01.1944) - m Nam
Qu Mi (04.02.1943 - 24.01.1944) - m Nữ
Tn Mi (15.02.1991 - 03.02.1992) - m Nam
Tn Mi (15.02.1991 - 03.02.1992) - m Nữ
 
Thn
Bnh Thn (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương Nam
Bnh Thn (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương Nữ
Canh Thn (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương Nam
Canh Thn (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương Nữ
Gip Thn (25.01.1944 - 12.02.1945) - Dương Nam
Gip Thn (25.01.1944 - 12.02.1945) - Dương Nữ
Mậu Thn (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương Nam
Mậu Thn (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương Nữ
Nhm Thn (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương Nam
Nhm Thn (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương Nữ
 
Dậu
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - m Nam
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - m Nữ
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - m Nam
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - m Nữ
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - m Nam
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - m Nữ
Qu Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nam
Qu Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nữ
Tn Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - m Nam
Tn Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - m Nữ
 
Tuất
Bnh Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương Nam
Bnh Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương Nữ
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương Nam
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương Nữ
Gip Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương Nam
Gip Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương Nữ
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương Nam
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương Nữ
Nhm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương Nam
Nhm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương Nữ
 
Hợi
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nam
Ất Hợi (31.01.1995 - 18 02 1996) - Dương Nữ
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - m Nam
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - m Nữ
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - m Nam
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - m Nữ
Qu Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - m Nam
Qu Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - m Nữ
Tn Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - m Nam
Tn Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - m Nữ
 

Nguồn TuviGLOBAL.com

2007 XemTuong.net | Thoả thuận